Information till kunder i Bjuvs stadsnät. Personuppgiftsbehandling (hur vi behandlar dina personuppgifter)

Vad reglerar behandling av personuppgifter? EU Förordningen GDPR (General Data Protection Regulation 2016/679) reglerar hur vi får behandla dina personuppgifter. Denna förordning träder i kraft i hela EU samtidigt från 25 maj 2018. Som en följd införs i Sverige en ny Dataskyddslag som ersätter PuL (Personuppgiftslagen).
gdpr-3285252_1920
Vad är en personuppgift?
All information som kan kopplas till en enskild individ räknas som en personuppgift. Även så kallade indirekta uppgifter som till exempel användar-ID, IP-nummer, direkttelefonnummer eller mobilnummer, foton, filmer och inspelade samtal räknas som personuppgifter.
Vad är en behandling av personuppgifter?
Behandling av personuppgifter är varje åtgärd som utförs med personuppgifter, oavsett om det sker automatiskt eller inte. Du kan utgå ifrån att allt som görs med en personuppgift i en dator räknas som en behandling. Insamlingen är en behandling, registreringen är en behandling, utskrift är en behandling och så vidare.
Det är inte bara IT-system och databaser som räknas som behandlingar utan även i Officefiler såsom Word och Excel, samt pdf filer räknas som behandlingar.
Vem behandlar dina uppgifter?
Personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter är: Bjuvs Stadsnät AB (organisationsnummer: 559052-7494).
Dina uppgifter kan komma att hanteras av våra samarbetspartners som hjälper oss att fullfölja vårt avtal med dig eller att kommunicera med dig i marknadsföringssyfte.
Om en kreditupplysning är nödvändig för att ingå ett avtal (detta framgår av det avtalserbjudandet som du får från oss) använder vi oss av Ecster AB.
Vi säljer inte dina uppgifter vidare till någon tredje part.
Vilka uppgifter behandlar vi om dig?
Bjuvs Stadsnät behandlar och registrerar personuppgifter som du lämnar till oss.
För att ingå avtal med oss behöver vi normalt uppgifter från dig såsom namn, personnummer, telefonnummer, e-postadress, faktureringsadress, fastighetsadress.
Fullständig information om vilka olika kategorier av personuppgifter vi behandlar om dig finns dokumenterad i vår registerförteckning. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i gällande dataskyddslagstiftning.
För att hålla personuppgifterna aktuella kan de komma att uppdateras och kompletteras med uppgifter från offentliga och privata register, till exempel uppdatering av adressuppgifter via statens person- och adressregister, SPAR.
Varför vi behandlar dina uppgifter
Dina personuppgifter behandlas för att hantera och fullgöra avtal med dig och för åtgärder som har begärts innan och efter att avtal har ingåtts. Behandling av personuppgifter sker även för att Bjuvs Stadsnät ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag eller andra bestämmelser.
Dina personuppgifter används för administration av de tjänster/leveranser som vi ingått avtal med dig om, marknadsföring av Bjuvs Stadsnäts produkter och tjänster, utvärdering och kvalitetssäkerhetsarbete (inklusive systemtester). Om du kontaktar oss via våra kommunikationskanaler (såsom telefon, chatt, webb och sociala medier) kan dina personuppgifter och den information du ger oss även behandlas genom inspelning eller lagring.
Hur länge vi kommer att behandla dina uppgifter?
Bjuvs Stadsnät kommer att behålla dina personuppgifter så länge du är kund hos oss. Därefter kommer de att sparas för olika lagkrav, som exempelvis bokföringslagen eller arkivlagen. När den tiden har passerats kommer dina personuppgifter att raderas eller anonymiseras (så att de inte kan knytas till dig personligen). Radering eller gallring av personuppgifter kommer att ske enligt vår gallringsplan/dokumenthanteringsplan utifrån typ av personuppgift.
Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som förekommer om dig i Bjuvs Stadsnäts verksamhet.
Om du vill veta vilka uppgifter Bjuvs Stadsnät behandlar om dig, kan du lämna eller skicka en skriftlig och av dig undertecknad begäran om det till Bjuvs Stadsnäts delägare Öresundskraft AB på den adress som anges nedan under ”kontakt”. Vi kommer att lämna ut uppgifter till dig inom en månad från att vi har mottagit din förfrågan, under vissa omständigheter (såsom antalet inkomna förfrågningar) kan denna tid utökas till två månader, om så är fallet kommer vi att meddela detta inom en månad.
Till samma adress kan du anmäla om du inte vill att dina uppgifter ska användas för marknadsföring. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande bör du höra av dig på en gång.
Förutom rätten att få ett registerutdrag och att få personuppgifter rättade, har du i vissa fall också rätt att invända mot behandlingen eller kräva att personuppgifterna raderas, att dess användning begränsas (att hanteringen av personuppgiften ska begränsas till något visst syfte) och att de uppgifter som du har lämnat till oss lämnas ut till dig på ett maskinläsbart format (så kallad dataportabilitet).
Du har också rätt att återkalla eventuellt samtycke som du har gett. Du återkallar ditt samtycke genom att kontakta Bjuvs Stadsnäts delägare Öresundskraft på den adress som anges nedan. Vår behandling kommer då att upphöra från det datumet som ditt återkallande är mottaget och registrerat hos oss.
Du har enligt dataskyddslagstiftningen rätt att lämna klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen. Du når dem via e-postadressen
Mer information om gällande dataskyddslagstiftning finns på www.datainspektionen.se
Kontaktinformation:
Personuppgiftsansvarig
Bjuvs Stadsnät c/o Öresundskraft AB
Box 642
251 06 Helsingborg
Telefon: 042-490 32 00
E-post: